Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trên Apache CentOS 7

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Let’s Encrypt – Certbot trên CentOS 7 với apache.

Đầu tiên, bạn cần chắc chắn đã trỏ được tên miền về web của bạn, sau đó ta sẽ tiến hành cài Certbot.

Mặc định thì Certbot không khả dụng trên kho lưu trữ của Centos 7 nên chúng ta cần cài kho lưu trữ EPEL trước (bạn nào cái trước đó rồi thì bỏ qua nhé):

yum install -y epel-release

Sau khi cài EPEL xong, chúng ta sẽ cài certboot và các gói cần thiết:

yum install -y certbot python2-certbot-apache mod_ssl

Xong, vậy là chúng ta đã cài được Certbot lên server. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng Certbot để tạo và cài SSL cho web.

certbot --apache -d domain.com

Bạn hãy thay domain.com bằng tên miền bạn đã trỏ về web của bạn nhé. Bạn cũng có thể cùng lúc tạo nhiều chứng chỉ cho nhiều domain hoặc subdomain bằng cờ -d, ví dụ:

certbot --apache -d domain.com -d www. domain.com -d domain2.com -d test.domain2.com

Let’s Encrypt sẽ yêu cầu bạn nhập email và đồng ý với điều khoản của họ:

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
cancel): admin@domain.com
Starting new HTTPS connection (1): acme-v02.api.letsencrypt.org

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(A)gree/(C)ancel: A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: N
Starting new HTTPS connection (1): supporters.eff.org
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for domain.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Created an SSL vhost at /etc/httpd/conf.d/domain.com-le-ssl.conf
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/httpd/conf.d/domain.com-le-ssl.conf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations! You have successfully enabled https://domain.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/domain.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/domain.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2021-01-15. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot again
  with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
  your certificates, run "certbot renew"
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Tiếp theo, hãy restart apache để server nhận chứng chỉ

apachectl restart

Vậy là xong, bạn đã cài được SSL cho web của mình, bạn có thể truy cập thử xem đã được chưa nhé.

Chứng chỉ sẽ hết hạn sau 90 ngày. Để gia hạn bạn hay chạy lệnh sau:

certbot renew --dry-run

Để có thể tự động gia hạn, bạn hay tạo crontab nhé:

crontab -e

Điền vào cuối và lưu lại:

* */12 * * * root /usr/bin/certbot renew >/dev/null 2>&1

Nếu bạn có khó khăn gì, hãy comment mình sẽ hỗ trợ.


Từ khoá: apache, centos, ssl