Hướng dẫn cài đặt webserver LAMP trên Centos 7

LAMP là viết tắt của Linux, Apache HTTP Server, MySQL/ MariaDB database, và PHP/Pearl/Python. Là sự kết hợp giữa hệ điều hành và các gói phần mềm để biến server linux thành webserver và cụ thể, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài LAMP trên Centos 7

Không dài dòng, ta bắt đầu luôn nhé:

Trước hết bạn cần tài khoản root để làm điều này, nên hãy đăng nhập bằng tài khoản root nhé, tiếp theo ta cần update hệ điều hành để đảm bảo mọi thứ đầy đủ và mới nhất:

yum install -y update

Rồi, tới cài Apache nào:

yum install -y httpd

Sau khi cài Apache xong, ta sẽ cần bật nó lên và cho phép service tự động khởi động mỗi khi reboot server:

systemctl start httpd
systemctl enable httpd

Mặc định Centos 7 sẽ có tường lửa chặn các port 80 và 443 nên mình sẽ cần mở các port này và khởi động lại firewall:

firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=https
firewall-cmd --reload

Đã xong, giờ bạn có thể truy cập IP của server để xem thử nhé 😉

Tất nhiên mọi thứ như thế chưa đầy đủ rồi, tiếp tục nhé. Ta sẽ cần tạo các thư mục cho website của mình (nhớ thay routime.com bằng tên miền của bạn nhé):

mkdir -p /var/www/routime.com/html #Tạo thư mục website
chown -R $USER:$USER /var/www/routime.com/html # gán quyền cho thư mục
chmod -R 755 /var/www
mkdir -p /var/log/httpd/routime.com/ #tạo thư mục lưu log website

Tiếp theo ta sẽ tạo host ảo cho server, mục đích là cho việc dễ quản lý và có thể chạy nhiều website trên một server:

mkdir /etc/httpd/sites-available /etc/httpd/sites-enabled #Tạo 2 thư mục lưu config

echo "IncludeOptional sites-enabled/*.conf" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf #chèn cấu hình trong thư muc sites-enabled vào hệ thống
vi /etc/httpd/sites-available/routime.com.conf ###tạo file config cho website

Chèn đoạn cấu hình sau vào trong file:

<VirtualHost *:80>
     ServerName routime.com
     ServerAlias www.routime.com
     DocumentRoot /var/www/routime.com/html
     ErrorLog /var/log/httpd/routime.com/error.log 
     CustomLog /var/log/httpd/routime.com/access.log combined
</VirtualHost>

Tạo đường dẫn shortcut từ sites-available tới sites-enabled. (Sau nếu như bạn muốn tắt website nào thì chỉ cần xoá file .conf trong sites-enabled là xong, khi cần mở lại thì chạy lại lệnh bên dưới là đc)

ln -s /etc/httpd/sites-available/routime.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/routime.com.conf

Tiếp theo là cài MariaDB

Ta sẽ tạo repo cho mariadb để cài nhé:

vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Chèn đoạn này vào:

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4.12/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Sau khi lưu file xong thì cài đặt MariaDB thôi:

yum repolist
yum install MariaDB-server MariaDB-client MariaDB-devel -y

Bật MariaDB và cho phép tự bật khi khởi động:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Chạy lệnh này để cấu hình MariaDB:

mysql_secure_installation

#### Enter
#### Y and press Enter
#### Nhập password MariaDB muốn dùng
#### Nhập lại Password
#### Y
#### Y
#### Y

Tiếp theo là cài PHP 7.4.2 (mới nhất tới thời điểm viết bài) lên Centos 7

yum -y install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum -y install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum -y install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php74
yum update
yum install php php-cli php-mysql php-bcmath php-common php-devel php-embedded php-enchant php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-xml -y

Rồi xong nhé, cuối cùng là reset Apache:

apachectl restart

Vậy là xong rồi, khá đơn giản phải không, nếu bạn có chỗ nào không hiểu thì comment nhé, mình sẽ giải đáp.


Từ khoá: apache, centos, webserver